За нас

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ОБЩИНА СЛИВЕН

"Превантивно-информационен център" съдейства за намаляване на търсенето на психоактивни вещества и изграждане на позитивно отношение към здравословния начин на живот.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 • осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества;
 • разработване и издаване на информационни материали за проблемите, свързани с употребата на наркотични вещества (листовки, брошури и др.);
 • съдействие за организиране на различни младежки инициативи с превантивна насоченост (конкурси, състезания и др.);
 • осъществяване промоция на здравословен начин на живот;
 • разработване и предоставяне на лекции по теми за превенция в помощ на ученици, учители, родители, педагогически съветници и училищни специалисти; организиране на семинари;
 • координиране и методическо ръководство на превантивните дейности в учебни заведения на територията на областта;
 • съдействие за организиране и провеждане на сексуално и репродуктивно образование на учениците - предпазване от заболявания, полово предавани инфекции и СПИН;
 • осъществяване на консултативна дейност с деца и младежи в риск и техните семейства;
 • оказване на съдействие на млади хора за преодоляване на наркотичната зависимост и за ресоциализация и интеграция в обществото;
 • провеждане на социологически проучвания, поддържане на информационна система и база данни;
 • координиране взаимодействието на общинските власти с всички институции, ведомства и организации във връзка с опазване на реда, сигурността, здравето и спокойствието на ученици и учители в и извън училището.

line

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА /ОбСНВ/ - ОБЩИНА СЛИВЕН

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 5 ЮНИ 2006 г. Общинските съвети по наркотичните вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области, продължават да осъществяват дейността си и се преименуват в областни съвети по наркотичните вещества.

ОбСНВ е създаден в изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ бр. 56/2003 г.). Съставен е от Председател (Заместник кмет по социални и хуманитарни дейности), секретар и членове от Общинска администрация, Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Окръжна следствена служба, Регионална служба за борба с организираната престъпност, Митници - Сливен, Регионален център по здравеопазване, Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, Регионален инспекторат по образованието на МОН, Дирекция “Социално подпомагане” на АСП, Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Български червен кръст, Медицински колеж - Сливен, лекар, психолог, БНА. Заседава най-малко четири пъти в годината.

Основните области на дейност са свързани с: разработване на програми за повишаване чувствителността на обществото към употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене; разработване и прилагане на дългосрочна програма за първична превенция в учебните заведения; съвместни действия със здравни институции и неправителствени организации, съвместна дейност с органите на РДВР и др.

line

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – Сливен предоставя възможност за консултации и насочване към институции при проблеми свързани с употреба на психоактивни вещества.

Всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.

При предварителна уговорка може да се уточни друг час.

тел: 044/662 358

line

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Превантивно–информационен център - Сливен разполага с информационна база по проблемите на превенция употребата на психоактивни вещества - печатни материали, брошури, помагала, разработени лекции на различни теми. Част от материалите са преводни и предлагат добри практики, други са авторски.

Всеки желаещ може да използва материалите.

line

ЕКСПЕРТНА ГРУПА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Експерти за консултация

д-р Петя Балулова - РЦЗ

д-р Петя Михайлова - Директор на дирекция „Епидемиология на заразните болести” - РИОКОЗ

д-р Виолета Узунова - Спец. „Комунална хигиена” Директор- РИОКОЗ

Лектори към експертната група:

Стела Бояджиева – ст. експерт - РИ на МОН

Димитрина Христова – преподавателка - социална и медицинска педагогика

Диана Цветанова – психолог - Защитено жилище

Д-р Петко Петков - РИОКОЗ

Веса Георгиева – психолог – РИОКОЗ

Биньо Христов – ст.инспектор – Митническо бюро – Сливен

Мариана Куновска – Областен съвет на БЧК

Ани Николова – Младежки дом

line

Отново Областните съвети по наркотични вещества се преименуват в Общински съвети по наркотични вещества:

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
/извадка/

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Създават се общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите и центровете се определят с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

(2) Съветите по наркотични вещества по ал. 1 разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

(3) Превантивните информационни центрове по ал. 1 осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по ал. 2.

(4) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 и превантивните информациони центрове се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности.

(5) Общинските съвети на общините, които не са административни центрове на области, могат да създават комисии по наркотичните вещества, които се финансират със собствени средства от общинските бюджети.

(6) Общинските съвети по ал. 1 могат да извършват методическа дейност за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в общините по ал. 5, в които няма създадени комисии по наркотични вещества.

 

Copyright © 2008-2020 ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев