Обучение

През 2010 година 12 ОУ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" – Сливен се включи в "Обществена програма за превенция употребата на наркотици в училищата".

Превантивно-информационен център организира и проведе семинар за обучение на екип от училището. Учители по различни специалности и класни ръководители се запознаха с методиката на програмата на един нетрадиционен учебен предмет – "Здравно образование".

line

ПОМАГАЛО ЗА РОДИТЕЛИ........

„МОЕТО ДЕТЕ НЕ ВЗЕМА НАРКОТИЦИ”

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ!

МОЕТО ДЕТЕ НЕ ВЗЕМА НАРКОТИЦИ!

ПРИЯТЕЛИТЕ НА МОЕТО ДЕТЕ НЕ ВЗЕМАТ НАРКОТИЦИ!

ДЕЦАТА, КОИТО ПОЗНАВАМ, НЕ ВЗЕМАТ НАРКОТИЦИ!

Въпреки това, важно е да знаете:

 • най- вероятната възраст за начало е 10-18 години;
 • на Вашето дете могат да предложат наркотици на улицата, в дискотеката, пред училището;
 • всеки четвърти ученик в Сливен е опитвал поне веднъж наркотик;

Как да открием употребата на наркотици?

Най-често срещани са следните признаци:

 • внезапни и постоянни промени в настроението;
 • необичайно агресивно поведение;
 • загуба на апетит;
 • постепенна загуба на интерес към учението, хобитата, спорта, приятелите и т.н.;
 • необичайно сънливо или замаяно състояние;
 • нарастващи доказателства за лъжи и друго потайно поведение;
 • изчезване на пари или вещи от дома;
 • необичайни петна, белези или миризми по тялото, дрехите или личните вещи

Причините, поради които се посяга към наркотика, най-често са:

 • от любопитство;
 • за да подражават;
 • поради стрес;
 • за да подтиснат собствени проблеми;
 • защото считат, че е обичайно за младите хора;
 • от скука;
 • за да се противопоставят на възрастните;
 • поради въздействие на приятели.
 • поради липса на емоционална връзка със семейството и подкрепа.

Как да открием употребата на наркотици?

НЕ ОЧАКВАЙТЕ ДА НАМЕРИТЕ ДОБРЕ ПОДРЕДЕНИ КУПЧИНКИ БЯЛ ПРАШЕЦ – ПО-ВЕРОЯТНО Е ДА НАМЕРИТЕ СЛЕДИ ОТ ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ, ОТКОЛКОТО САМИТЕ НАРКОТИЦИ:

Например:

 • смачкани парчета от тънко фолио;
 • обгоряла чаена лъжичка;
 • игли и спринцовки:
 • домашно направена лула:
 • остатъци от опаковки на психоактивни медикаменти;
 • остатъци от цигари с малък картонен филтър (марихуана).

За да не сте манипулирани, добре е да знаете признаците и симптомите при употреба на наркотици:

 • зачервени или помътнели очи; неестествено свити или разширени зеници;
 • забавен и неразбираем говор;
 • потиснатост или свръхактивност;
 • нарушена координация на движенията;
 • следи от обождане, синини, порязвания;
 • игли и спринцовки, домашно направена лула;
 • тръбички от хартия или станиол, смачкани парчета от тънко фолио;
 • малки обгорели лъжички, капсули, шишенца, таблетки без опаковка, прахчета;
 • остатъци от цигари с малък картонен филтър (марихуана);
 • необичайни петна, белези или миризми по тялото, дрехите или личните вещи;
 • постепенни изменения в поведението – нарастващо безразличие, бягство от училище,чести отсъствия от дома, влошаване на паметта, загуба на апетит, редуващи се безсъние и сънливост, необичайна агресивност, внезапни и постоянни промени в настроението, искане на пари повече от обичайното, изчезване от дома на предмети и вещи.

Какво да правим при спешни случаи?

Ако се случи, че Вие намерите Вашето дете унесено или в безсъзнание, е много важно да знаете какво да правите и към кого да се обърнете. Това може да спаси живота му.

 • Осигурете му чист въздух.
 • След това го обърнете на една страна, като му придържате главата.
 • Опитайте се да не го оставяте само, тъй като може да му стане лошо и да вдиша повърнати материи.
 • Изберете 150 и повикайте линейка.
 • Накрая съберете всички прахове, таблетки или каквото и да е друго, което би могло да е използвано при употребата на наркотика, и ги предайте на лекаря.

line

ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ

Превантивно-информационен център Сливен и Областен съвет по наркотични вещества – Сливен организират етапно въвеждане на превантивна програма по здравно образование „Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата” /ОППУНУ/.

Програмата е разработена специалисти /Фондация „Обществена програма за превенция”/ във връзка с Плана за действие 2007-2009 г./ към Националната стратегия за борба с наркотичните вещества. Основните цели на програмата са свързани с предаване на знания, усвояване на умения и изграждане на положителни нагласи на младите хора спрямо здравето и здравословния начин на живот. Програмата е базирана на доказано ефективни европейски практики, съобразена е със специфичните характеристики на българската образователна система и е съгласувана с МОН.

Обществената програма за превенция на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора

резюме

Основната цел на Обществената програма е прилагане на ефективен модел за превенция на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора посредством въвеждане на широкообхватна и цялостна учебна програма по здравно образование в училищата и разгръщане на превантивни дейности в местната общност.

В съответствие с поставената цел, основните задачи на Обществената програма за превенция на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора са:

 • Осъществяване на системни и ефективни дейности за превенция на употребата на наркотици, утвърждаване на здравословен начин на живот на ниво местна общност.
 • Реализиране на модел (съвкупност от дейности) за подкрепа на процеса на утвърждаване на училището като среда, в която се реализира ефективна превенция на употребата на наркотици; Прилагане на цялостна и последователна учебна програма по здравно образование за учениците в средните училища, в съответствие с техните нужди и потребности.

С оглед постигане на целите и задачите на Обществената програма сред младите хора се очертават две основни нива на изпълнение: общинско и училищно. Отчитайки факта, че дейностите на тези две нива са подчинени на едни и същи цели и са взаимнозависими, тяхното разделение е по-скоро условно.

На общинско ниво дейностите са насочени преди всичко към:

 • Координиране на дейностите и подходите на институциите и организациите, които имат отношение към превенция на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.
 • Оказване на подкрепа (съобразно наличните ресурси) на училищата, които прилагат учебната програма по здравно образование;
 • Иницииране на подкрепящи дейности на общинско ниво (в т.ч. със собствениците на заведения и т.н.).
 • Повишаване чувствителността на местната общественост към проблемите на младите хора в контекста на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот.

На училищно ниво дейностите по програмата се осъществяват в две основни сфери:

 • Реализиране на извънкласни дейности, които подпомагат утвърждаване на училището като благоприятна среда за прилагане на ефективни превантивни действия, посредством подобряване на комуникацията между представителите на училищната общност и формиране на атмосфера на доверие и позитивна нагласа към здравословния начин на живот (модел за извънкласни дейности).
 • Въвеждане на учебна програма по здравно образование за учениците от VІІІ до ХІІ клас включително, насочена към повишаване на знанията и усвояване на социални умения от учениците, които ще ги подпомогнат при избора на здравословен начин на живот и отлагане и/ или отказ от употреба на наркотични вещества (Програма здравно образование).

Фондация „Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата”

Обучение: Въвеждане на Здравно образование в средното училище

Програма за семинара

І ден

09.30 – 10.30 - Откриване, запознаване, предишен опит, очаквания

10.30 – 11.30 - Презентация: Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата

11.30 – 11.45 - Почивка

11.45 – 13.00 - Презентация: Програма по здравно образование

13.00 – 14.00 - Почивка – кафе-пауза

14.00 – 15.00 - Представяне на образователните материали по здравно образование

15.00 – 16.30 - Групова работа

ІІ ден

09.00 – 10.30 - Презентация Интерактивни методи

10,30 - 10.45 - Почивка – кафе-пауза

10.45 – 11,45 - Групова работа

11,45 – 12.15 - Микрообучение. Подготовка на час по ЗО по бланка

12.15 – 13.00 - Представяне на групите и обсъждане

13.00 – 13.30 - Почивка – кафе-пауза

13.30 – 14.15 - Микрообучение – подготовка на часове по ЗО и провеждането им

14.15 – 16.00 - Представяне на групите

16.00 – 16.30 - Заключение. Обратна връзка

Всеки участник в семинара получава сертификат.

Обучение на учители от сливенските училища по Програмата:

В екипите основно са включени учители по биология, педагогически съветници, медицински специалисти.

2007/2008 година

I СОУ ”Хаджи Мина Пашов”

II ОУ ”Христо Ботев”

Професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров”

ГПЗЕ ”Захари Стоянов”

2008/2009 година

ПГИ „Проф. д-р Табаков”

VI ОУ „Братя Миладинови”

2009/2010 година - предстои

По наша инициатива след обучението на екипите в съответните училища се провеждат вътрешно-методически семинари с класните ръководители и учители по темата, с цел разширяване на основата за прилагане модела за превенция употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.

Със съдействието на ПИЦ и ОбСНВ, като инициатори и организатори на реализирането на Програмата за превенция, в училищата, които работят последователно и обогатяват програмата със своите традиции и инициативи, ще изградим училищна политика за превенция – първи модел за обществена превенция на територията на Община Сливен.

Във връзка с това вече са реализирани в две училища кабинети по здравно образование със средства на Община – Сливен.

Професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров”

Професионална гимназия по строителство и геодезия Арх. Г. Козаров Професионална гимназия по строителство и геодезия Арх. Г. Козаров

I СОУ ”Хаджи Мина Пашов”

Професионална гимназия по строителство и геодезия Арх. Г. Козаров I СОУ Хаджи Мина Пашов

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ

ПИЦ-Сливен провежда семинари с ученически групи за запознаване с проблемите на наркоманиите.

Целта е да се повиши информираността на младежите за рисковете от употреба на психоактивни вещества; чрез придобитите знания и умения да работят за превенция употребата на цигари, алкохол и наркотици сред съучениците си и други слоеве на общността.

В обучението са включени теми като:

 • видове наркотични вещества и въздействието им върху човешкия организъм;
 • причините за употреба на наркотични вещества сред учащите се;
 • законът и наркотиците;
 • междуличностно общуване и работа в екип - повишаване на личните умения, повишаване на комуникативните умения и развитие на личните способности;
 • умения за работа сред връстници; приобщаване към възникнали проблеми сред връстници и съдействие за решаването им – насочва се вниманието на групата към предимството на общуване връстник с връстник - по-директно и непосредствено, по-въздействащо /запознаване с метода “Връстници обучават връстници”/;
 • умения за оказване на помощ на връстниците им по проблемите на наркоманиите.

След обучението учениците вземат участие в различни превантивни мероприятия като организатори или изпълнители.

Работни моменти

Работни моменти Работни моменти Работни моменти
Работни моменти Работни моменти Работни моменти
 

Copyright © 2008-2020 ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев